Výroba a suroviny

Zásady ochrany osobních údajů

Tato webová stránka používá soubory cookie k vylepšení prostředí vašeho zájmu při procházení webovou stránkou. Z těchto souborů, cookie, které jsou podle potřeby kategorizovány, se ukládají ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webové stránky. Nepoužíváme soubory cookie třetích stran, které by mohly ovlivnit vaše prohlížení webu.

Cookies a zásady ochrany osobních údajů.

Přijali jsme všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a děláme vše proto, abyste se při prohlížení naší webové stránky cítili bezpečně.

Provozovatel

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon“) je GROTTO a. s., IČO 35 719 184 se sídlem: Dunajská 25, 811 08 Bratislava (dále jen „Provozovatel“)

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

Adresa: Dunajská 25, 811 08 Bratislava

E-mail: grotto@grotto.sk

Sběr osobních údajů – typy a účel:

Žádosti – obchodní poptávka, personální poptávka, jiná oslovení ke spolupráci a dotazy

 • Jméno a příjmení
 • Telefonický kontakt / telefonní, mobilní číslo
 • E-mail
 • Místo na poptávku (kvůli identifikaci obchodního regionu)

Přenos údajů do třetích zemí

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů jsme provedli všechna přiměřená technická, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených datových serverech.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků ze smluvního vztahu. Osobní údaje, jejichž uchovávání je nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem a to bez ohledu na vámi udělený souhlas. U daňových a účetních dokladů je tato doba 10 let. V případě marketingových aktivit nebo jiných, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje po dobu jednoho roku.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv, která si můžete uplatnit:

 • Právo doplnit nebo opravit osobní údaje
 • Právo na přístup k údajům
 • Právo pro vymazání osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku
 • Právo k podání stížnosti

Právo na doplnění a opravu

Pokud jsou vaše údaje nesprávně uvedeny, můžete nás přímo kontaktovat na e-mailovou adresu grotto@grotto.sk a požádat o jejich opravu a doplnění.

Přístup k údajům

Máte právo na přístup k vašim údajům, které o vás zpracováváme a požádat o přehled za jakým účelem byly zpracovány, komu je poskytujeme a jak dlouho je uchováváme a to prostřednictvím e-mailové adresy: grotto@grotto.sk

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme a to v případě, že jsou splněny následující podmínky a netýká se to údajů, které jsme povinni podle zákona uchovávat (např. účetní doklady)

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a byly zpracovány
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Důvodem pro vymazání je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy.
 • Jedná se o osobní údaje osoby mladší 16 let

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v případě že:

 • Namítáte správnost osobních údajů do doby, než se ověří správnost osobních údajů
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezákonné
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme k účelu zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků
 • Namítáte podle předchozího bodu se zpracováním vašich osobních údajů

Právo na vznesení námitky

Máte právo podat stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje naleznete zde:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.