Výroba a suroviny

Polityka ochrony danych osobowych

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania witryny. Spośród tych plików cookie są cookies podzielone na kategorie zgodnie z potrzebami i zapisują się w Twojej przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony internetowej. Nie używamy plików cookie osób trzecich, które mogłyby wpłynąć na komfort przeglądania witryny.

Pliki cookie i polityka ochrony danych osobowych

Podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych i robimy wszystko, abyś czuł się bezpiecznie podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Administrator

Administratorem danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 5 lit. o) ustawy nr. 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”) jest GROTTO a.s. REGON 35719184 z siedzibą: Dunajská 25, 811 08 Bratysława (dalej „Administrator”).

Dane kontaktowe administratora to:

Adres: Dunajská 25, 811 08 Bratysława

E-mail: grotto@grotto.sk

Gromadzenie typów danych osobowych i cel:

Zapytania - zapytania biznesowe, zapytania personalne, inne zapytania o współpracę i pytania

 • Imię i nazwisko
 • Kontakt telefoniczny / telefon, numer telefonu komórkowego
 • E-mail
 • Miejsce zapytania (w celu określenia regionu biznesowego)

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów trzecich (spoza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby chronić Twoje dane osobowe, podjęliśmy wszelkie uzasadnione środki techniczne, organizacyjne oraz bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującego prawa. Wszystkie Twoje dane osobowe w postaci elektronicznej są przechowywane na bezpiecznych serwerach danych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z łączącego nas stosunku umownego oraz dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umownego. Dane osobowe, których przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia wszystkich naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, niezależnie od wyrażonej przez Państwa zgody, muszą być przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Dla dokumentów podatkowych i księgowych okres ten wynosi 10 lat. W przypadku działań marketingowych lub innych, na które wyraziłeś zgodę, Twoje dane przechowujemy przez okres jednego roku.

Twoje prawa

W związku z ochroną danych osobowych masz kilka praw, z których możesz skorzystać:

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
 • Prawo do złożenia reklamacji

Prawo do sprostowania danych

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem e-mail grotto@grotto.sk i poprosić o ich poprawienie i uzupełnienie.

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych, które na Twój temat przetwarzamy oraz żądania wglądu do celu, w jakim są one przetwarzane, komu je przekazujemy i jak długo je przechowujemy za pośrednictwem adresu e-mail: grotto@grotto.sk

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, jeżeli spełnione są poniższe warunki i nie dotyczy to danych, do których zachowania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa (np. dokumenty księgowe)

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane.
 • Wycofujesz zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Powodem usunięcia jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przepisu szczególnego lub umowy międzynarodowej.
 • Są to dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • Sprzeciwiasz się poprawności danych osobowych do czasu sprawdzenia ich poprawności.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych.
 • Wnosisz sprzeciw zgodnie z poprzednim punktem wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0