Výroba a suroviny

Zásady ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookie na vylepšenie prostredia vášho záujmu pri prechádzaní webovou stránkou. Z týchto súborov, cookie, ktoré sú podľa potreby kategorizované, sa ukladajú vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webovej stránky. Nepoužívame súbory cookie tretích strán, ktoré by mohli ovplyvniť vaše prehliadanie webu.


Cookies a zásady ochrany osobných údajov.
Prijali sme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a robíme všetko preto, aby ste sa pri prehliadaní našej webovej stránky cítili bezpečne


Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon“) je GROTTO a.s. IČO 35 719 184 so sídlom: Dunajská 25, 811 08 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Dunajská 25 , 811 08 Bratislava
E-mail: grotto@grotto.sk

Zber osobných údajov typy a účel:
Žiadosti – obchodný dopyt, personálny dopyt, iné oslovenia k spolupráci a otázky
    • Meno a priezvisko
    • Telefonický kontakt / telefónne, mobilné číslo
    • E-mail
    • Miesto na dopyt  (kvôli identifikácii obchodného regiónu)

Prenos údajov do tretích krajín
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Zabezpečenie osobných údajov
Pre ochranu vašich osobných údajov sme vykonali všetky primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Uchovávanie osobných údajov
Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo iných na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje po dobu jedného roka.

Vaše práva
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:
    • Právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
    • Právo na prístup k údajom
    • Právo na vymazanie osobných údajov
    • Právo na obmedzenie spracúvania
    • Právo vniesť námietku
    • Právo na podanie sťažnosti


Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na E-mailovú adresu grotto@grotto.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom
Máte právo o prístup k vašim údajom, ktoré o vás spracúvame a požiadať o prehľad za akým účelom boli spracované, komu ich poskytujeme a ako dlho ich uchovávame a to prostredníctvom E-mailovej adresy: grotto@grotto.sk

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a netýka sa to údajov, ktoré sme povinní podľa zákona uchovávať ( napr.: účtovné doklady )
    • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
    • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov.
    • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
    • Dôvodom pre vymazanie je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.
    • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov prípade že:
    • Namietate správnosť osobných údajov do doby než sa overí správnosť osobných údajov
    • Spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
    • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvanie avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
    • Namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky
Máte právo podať sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 
Kontaktné údaje nájdete tu:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.